BABA ABDAL

 யா பாபா அப்தால் அல்மதத் 
இனிய தமிழில்   சுஹர்வர்தியா சில்சிலா   
1     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் அவ்வலுல்  அன்பியாயி, வல் முர்சலின்  வல் அவ்வலின் வல் ஆகிரின், ஷபியில் முஜ்னபீன், அனீசில்  குர்பா வல் மசாகீன் பக்ரா மௌஜூதாத்  ஷம்சுல் ஹக்  இமாமில் கிப்லதைன், முராதில் முஷ்தாகீன்  காத்தமுன்னபீயின், ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன், அபுல் காசிம் அஹ்மத் முஜ்தபா, முஹம்மது முஸ்தபா ரசூல் ல்லல்லாஹு  அலைஹி வஸல்லம்.      

2.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் அஸதுல்லாஹில் காலிப், மஜ்ஹருள்  அஜாயிப். இமாமுல் மஷாரிக், வல் மகாரிப்,   அமீருல்
முமினீன் அலி மௌலா முஷ்கில் குஷா, ஷம்சுல் ஜுஹா, பத்ருத்துஜா, அபுதராப் முர்த்தஜா அலி இப்னே அபிதாலிப் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹஹூ.   

3.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன்  செய்யத் சுஹதா தஷ்தே கர்பலா இப்னே ரசூலுல்லாஹ் மிம்பயே குரான்  பேஷ்வாயே தோஜஹான் செய்யதினா இமாமே ஹுசைன் அலைஹி வஸல்லம். 

4.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன்  ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.   

5.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம் பாஹெர் ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.

6.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம்  ஜஹபர் சாதிக் ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.  

7.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம்  மூஸா காஜிம் ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.  

8.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம்  அலி ஷா ரஜா ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.  

9.     இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம் முஹம்மது தகீ  ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.  

10.   இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் அமீருல் முமினீன் செய்யதினா இமாம் முஹம்மது நகீ ரலியல்லாஹுத்தஅலா அன்ஹு.  

11.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் ஹஜ்ரத் செய்யதினா இமாம் பாபாயே கலந்தரானே ஷேராஹ்       ஆஷிக்கானே புர்ஹான் மௌஜுதானே சுல்தான் முஜரத் செய்யித் ஜமாலுத்தீன் கத்தல்லாஹு  சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

12.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா இப்ராஹீம்  கரம் ஷீல் கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

13.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா ஷாபாஸ் கலந்தர் கத்தஸல்லாஹு  சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

14.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா ஷேய்க்  அலி  ஜவுலகி  பீர் பர்வாஸ் கத்தசஸ ல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

15.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா செய்யதுஸ் சாதாத் பீர் நத்ஹர் தப்லே ஆலம் மஸ்த் அஸ்த் துஹூல் ச
மந்தர் கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

16.   இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா  செய்யதுல் ஆரிபின் , சுல்தானுல் மாசகீன், புர்ஹானுல் ஆஷிகீன், குத்புல் அப்லாக் சிராஜுஸ்   சாலிஹீன் , சம்சுல்  ஆரிபீன் , செய்யதினா பாபா  பக்ருத்தீன்   ஹசனி வல் ஹுசைனி   கன்ஜுல்  இஸ்ரார் , காஹ்  மஸ்த், காஹ்  ஹுஸ்யார் , முஜரத்  கலந்தரே  பர்ஹக்     பாதுஷா  சீஸ்தான் ஷாஹ்பூரி  கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

17.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  ஷைகுல் ஆரிபின், சாஹிபே சஜ்ஜாதா நஷீன் செய்யதினா பாபா  யூசுப் கத்தால் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

18.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா  பரீத் போதுலா ஷக்கர் பாரான் பீர் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

19.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா சையத்ஷா பாபா  இப்ராஹிம் குறைஷி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு  சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

20.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா பாபா தாஜுத்தீன் கஹின், ஹாசர் கஹின், காயிப் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

21.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்   செய்யதினா பாபா இப்ராஹிம்
ஷானி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

22.    இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்   செய்யதினா பாபா மியான்   சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

23.   இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்   செய்யதினா பாபா ஷாஹ்  ஷானி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

24.      இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா பாபா அப்துல் பக்ருத்தீன்
ஷானி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

25.      இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா சாஹிப் மியான் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

26.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா பரீத் நவ்   ஷஹீது சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

27  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா பாபா ஷா அப்துர் ரஹீம்  காஜியுல் ஹசாத் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

28.   இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா மக்தூம் மியான் சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

29.   இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா பாபா அப்துல் பக்ருத்தீன் ஹுசைனி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

30.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா பாபா அஹ்மத் மியான் ஜமாலி ஹுசைனி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

31.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா சாஹிப் சஜ்ஜாதா நஷீன் முஹையத்தீன் ஹுசைனி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

32.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா செய்யத் பக்ருத்தீன் ஹுசைனி உர்ப்  மஸ்தான் ஷா சாஹிப்  சஜ்ஜாதா நஷீன் சுஹர்வர்தி           கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

33.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத் செய்யதினா ஷா நஜர்         ஹுசைனி சுஹர்வர்தி  கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

34.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா பாபா செய்யத்  அப்தால் ஹுசைனி சுஹர்வர்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

35.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா   செய்யத் ஷா  பாபா நூருல்லாஹ்  ஹுசைனி  அல் மஹ்ரூப் செய்யத் மஸ்தான் ஹுசைனி சுஹர்வர்தி  சாபிக் சதர் சஜ்ஜாதா நஷீன் பெனுகொண்டா ஷரிப் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

36.  இலாஹி பஹூர்மத்தே ராஜோ நியாஜ் ஹஜ்ரத்  செய்யதினா காஜா   செய்யத் ஷா  பாபா அப்தால்  ஹுசைனி சுஹர்வர்தி பக்ரி சதர் சஜ்ஜாதா நஷீன் கத்தஸல்லாஹு   சிர்ரஹுல் அஜீஸ்.


37.   இலாஹி  பஹுர்மத்தே ராஜோ நியாஜ்  ஹஜ்ரத்  செய்யதினா காஜா   செய்யத் ஷா     பாபா  ருக்னுத்தீன் அஹமது  ஹுசைனி அல் -மரூப்  தாஜ்  பாபா  சாஹேப்,சதர் சஜ்ஜாதா நஷீன், ஆஸ்தானே பாபா பக்ருதீன் (ரஹ்), பெனுகொண்டா ஷரிப்.
LION, DR. ALHAJ K.A. MUHAMED KAMALUDIN, Suharwardia,                                                    B.Sc., M.B.A., (USA)
                                                         


PHONE: +852-97425332       (Hongkong)
                +86-13535132210    (Guangzhou, China)

Emails:  kamaludin12345@yahoo.com
               kamaludin12345@hotmail.com
               goodwill_hkg@yahoo.com

Skype:   kamaludin12345

Make a Free Website with Yola.